Terenoznastwo

jest to sztuka orientacji w terenie, odczytywania i sporządzania map, posługiwania kompasem, busolą itp. Umiejętność podstawowa do uprawiania turystyki.

Do terenoznawstwa zaliczamy często jeszcze:

znaki patrolowe
wyznaczanie azymutu i kierunków świata
ocenianie odległości na oko
pomiar wysokości drzewa i szerokości rzeki
szkice terenu
znajomość obsługi kompasu i busoli